Załącznik nr nr 3

...........................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)


FORMULARZ CENOWY


Nr sprawy:Nazwa zadania Wykonanie usług sprzątania budynków i terenów objętych administrowaniem przez A.N. Zachód.
LP

Opis przedmiotu zamówienia

j.m

Ilość jednostek w m²

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

VAT

Wartość brutto

1

Sprzątanie powierzchni wewnątrz budynków

37.544


2

Sprzątanie terenów na zewnątrz budynków

152.599


3

Sprzątanie terenów zielonych w okresie od 01.04. - 31.10 - lato

45.025


4

Sprzątanie terenów zieonych w okresie od 1.01 – 31.03 i 01.11-31.12 -zima

45.025


5

Opłata za 1 miesiąc w w okresie - lato

235.168

x

6

Opłata za 1 miesiąc w okresie - zima

235.168

x

7

Razem wartość zamówienia od 01.01.2013 – 31.12.2013

(7miesięcy x opłata za 1 miesiąc w okresie lato + 5 miesięcy x opłata za 1 miesiąc w okresie - zima)

x

x

xSłownie wartość brutto..........................................................................................................................


...........................................................................................................................................................


......................, dnia............................... ….........….....................................................................

(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela)