Dane dotyczące Wykonawcy


Nazwa Wykonawcy...............................................................................................

Adres : ..................................................................................................................

TEL. .........…………................………………………………………………………..

FAX*:……………………………………….

e-mail*: …………………………………….

* / dane, na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję
O F E R T A P R Z E T A R G O W ADo

Administracji Nieruchomościami

Łódź-Górna Zachód”

w Łodzi przy ul. Ciasnej 19aNawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na:

Numer sprawy: Nazwa zadania: Wykonanie usług sprzątania budynków i terenów objętych administrowaniem przez A.N. Zachódoferuję/emy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:


1) Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w wymaganym terminie tj. od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.za cenę:


wartość netto ............................zł (słownie: ................................................................................................................)

VAT..........................................zł (słownie: ................................................................................................................)

wartość brutto...........................zł (słownie: .................................................................................................................)

zgodnie z ............................................................................................................................................


W/w kwoty obejmują wartość usługi oraz wszystkie koszty i opłaty niezbędne do realizacji zamówienia ( wynagrodzenie pracowników, zakup środków czystości, zakup innych środków wynikających z zakresu usług itp.)


2) Oświadczamy , że

a) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

b) akceptujemy wskazany w siwz czas związania ofertą

c) usługi objęte zamówieniem wykonamy sami /z udziałem podwykonawców ( właściwe podkreślić)

- w przypadku zatrudnienia podwykonawców wskazujemy części zamówienia

których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

...........................................................................................................................................

- w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną,

3. Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

4) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia kopert ( art.233 k.k.)


Na...........kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty..............., dnia............... .......................................................................

(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela)ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

Formularz cenowy …..........

Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym …..........

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych …........

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych …..........

Aktualny odpis z właściwego rejestru* …............

Pełnomocnictwo* ….....................

Wykaz usług ….....................

Dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie …......

Wykaz narzędzi i wyposażenia zakładu …..................

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego ….......................

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. …........................

Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

..................., dnia....................................................................................

(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela)