Załącznik nr 9

...........................................................

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

Oświadczenie na temat średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego
Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówieniaWykonawca wykaże, dysponowanie: co najmniej 3 osobowym wykwalifikowanym personelem kierowniczym oraz dysponowanie co najmniej 40 pracownikami (średnio w okresie rocznym) mogącymi realizować zamówienie, oraz co najmniej 1 osobą z wykształceniem ogrodniczym.


Wielkość średniego rocznego zatrudnienia


Liczebność personelu kierowniczego


Osoby z wykształceniem ogrodniczym
.............................dnia ......................... .......................................................

pieczęć i podpis osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo


Załącznik Nr 10


Nazwa wykonawcy .................................................................................................


Adres wykonawcy ................................................................................................


Miejscowość .............................................. Data .......................
OŚWIADCZENIE


ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.
.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)