Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dot. zakresu i częstotliwości wykonywania prac zapewniających kompleksowe wykonanie usług sprzątania budynków i terenów objętych administrowaniem przez A.N. Zachód


Wspólny słownik zamówień CPV


- główny przedmiot zamówienia:

90910000 -9 usługi sprzątania


90600000 – 3 usługi sprzątania na obszarach miejskich

90911200 - 8 usługi sprzątania budynków

90911300- 9 – usługi czyszczenia okien

90620000 – 9 usługi odśnieżania

90630000 - 2 usługi usuwania oblodzeń

77310000 - 6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych

77342000 - 9 przycinanie żywopłotów


I. CZYNNOŚCI CODZIENNE

 1. Zamiatanie i usuwanie odpadów z niezabudowanych części nieruchomości tj. chodników, podwórzy, pergoli, bram, terenów wokół pojemników na nieczystości stałe, placów utwardzonych, przejść i opasek budynków.

 1. Oczyszczenie krawężników, kratek ściekowych, studzienek oraz wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych

 2. Sprzątanie ubikacji ogólnych,włącznie z ich dezynfekcją (koszty zakupu chloru ponosi wykonawca)

 1. Opróżnianie koszy przydomowych

 1. Zamiatanie klatek schodowych, korytarzy, podestów wraz z usuwaniem pajęczyn

1. Usuwanie śniegu, lodu, błota z chodników, placów, parkingów osiedlowych, oczyszczenie pokryw studzienek telefonicznych, kanalizacyjnych oraz udrażnianie ( odśnieżanie, odkuwanie lodu) ze studzienek ściekowych.

2. Spadły w godzinach nocnych śnieg i powstałe w nocy oblodzenie powinno zostać usunięte do godz. 6.30 rano.

3. W przypadku opadów śniegu lub oblodzenia, praca powinna być wykonywana systematycznie i na bieżąco, aż do osiągnięcia stanu zapewniającego bezpieczeństwo poruszających się ludzi i pojazdów.

 1. W przypadku wystąpienia gołoledzi wymagane jest posypywanie nawierzchni piaskiem (koszty zakupu piasku ponosi wykonawca) Zabronione jest używanie w tym celu soli i innych środków chemicznych.

 2. Gromadzenie zgromadzonego śniegu, lodu,błota pośniegowego z chodnika w miejscach nie utrudniających komunikację pieszych wraz z wywozem nagromadzonego spryzmowanego śniegu

 3. Od chwili wystąpienia przymrozków, aż do ich ustąpienia – codzienne opalanie węglem ubikacji przeznaczonych do wspólnego użytku (koszty zakupu węgla ponosi wykonawca)

II. CZYNNOŚCI OKRESOWE

1. Oczyszczanie i dezynfekcja rynsztoków nie skanalizowanych i ich otoczenia – 2x w miesiącu w miesiącach od kwietnia do października w pozostałe miesiące 1 x w miesiącu (koszt zakupu chloru ponosi wykonawca).

2. Wygrabianie nieczystości i liści z terenów zielonych oraz składowanie ich w wyznaczonym przez administratora miejscu a następnie wywóz – 2x w miesiącu w okresie od września do listopada

3. Sprzątanie pralni, suszarni, strychów oraz innych pomieszczeń ogólnego użytku – 1 x w kwartale

4. Sprzątanie korytarzy piwnicznych – raz w miesiącu

5. Mycie i dezynfekcja schodów łącznie z cokołami, podestów, korytarzy,parapetów balustrad okiennych, skrzynek na listy, gablot, kloszy, drzwi wejściowych – 1 x w miesiącu.

6. Mycie drzwi i okien na klatkach schodowych, oraz innych pomieszczeniach wspólnego użytku – dwa razy w roku.

KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH

1. Oczyszczenie opasek wokół budynku i krawężników – 1 raz w miesiącu.

2. Okopywanie i odkrywanie rabat kwiatowych – 1 raz w roku.

3. Przycinanie 700mb żywopłotów i krzewów - dwa razy w roku

4. pielenie i oczyszczanie rabat kwiatowych, różanek, krzewów, żywopłotów 6 razy w ciągu okresu od miesiąca maja do października

5. koszenie trawników, zgrabianie skoszonej trawy oraz składowanie jej w miejscu wskazanym przez administratora a następnie jej wywóz 6 razy w ciągu okresu od miesiąca maja do listopada

6. sianie traw i odtwarzanie terenów zielonych (koszt zakupu nasion traw ponosi wykonawca)

7. uzupełnianie ziemi na rabatach

8. uzupełnienie brakujących nasadzeń drzew, krzewów, żywopłotów, (koszt zakupu sadzonek ponosi wykonawca)

CZYNNOŚCI POZOSTAŁE

1. Nadzór nad właściwym wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz wielkogabarytowych z posesji (umowy na wywóz nieczystości płynnych i nieczystości wielkogabarytowych zostały zawarte przez A.N. Łódź-Górna „Zachód” z odrębnymi wykonawcami)

2. Utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych i handlowych.

3. Wykonywanie czynności związanych z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją pomieszczeń, urządzeń oraz terenów nieruchomości.

4. Uzupełnianie na bieżąco żarówek (koszty zakupu żarówek ponosi wykonawca) w instalacji oświetleniowej klatek schodowych, piwnic, pralni, suszarni i innych pomieszczeń wspólnego użytku oraz przed wejściem do budynku i przy nr policyjnych posesji.

5. Wywieszanie flag (koszty zakupu flag ponosi wykonawca).

6. Sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynków po awariach oraz robotach konserwacyjno – remontowych.

7. Usuwanie z budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania plakatów, ogłoszeń itp.- zamieszczonych bez zgody Administracji.

 1. Współpraca z zamawiającym w zakresie zabezpieczenia grzejników na parterach budynków, hydrantów ulicznych i instalacji wod-kan w pomieszczeniach wspólnych na okres zimy, w razie wystąpienia konieczności wykonania przedmiotowych prac przez wykonawcę z materiałów powierzonych przez zamawiającego.


Wykonawca jest zobowiązany do posiadania umowy z kompostownią przyjmująca odpady roślinne.


HARMONOGRAM WYWIESZANIA FLAG NA NIERUCHOMOŚCIACH

FLAGA NARODOWA

19 styczeń - rocznica wyzwolenia więzienia na Radogoszczu

21-23 styczeń - rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

10 luty - rocznica zaślubin Polski z Morzem (1920) i pierwszych deportacji Polaków z Kresów Wschodnich (1940)

2 kwiecień - rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

10-13 kwiecień - rocznica tragicznej śmierci Prezydenta RP i delegacji państwowej pod Smoleńskiem oraz rocznica zbrodni katyńskiej

1 maj -Święto Pracy wprowadzone ustawą z dnia 26 kwietnia 1950r. (Dz. U. Nr 19, poz.157)

2 maj – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

3 maj - Święto Narodowe Trzeciego Maja

8 maj – Dzień Zwycięstwa

9 maj – Święto Narodowe Zwycięstwa i Wolności

12 maj - rocznica śmierci Pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Łodzi Marszałka Józefa Piłsudskiego

14-16 sierpień - Święto Wojska Polskiego

15 sierpień - Dzień Wojska Polskiego

31 sierpień – Dzień Solidarności i Wolności

1 wrzesień - rocznica wybuchu II wojny światowej oraz Dzień Weterana

17 wrzesień - rocznica agresji na Polskę

16 październik - Dzień Papieża Jana Pawła II

17-19 - rocznica przybycia do Łodzi pierwszych Legionów

11 listopad – Narodowe Święto Niepodległości

28-30 listopad - rocznica wybuchu Powstania Listopadowego


FLAGA MIASTA ŁODZI

19 styczeń – rocznica wyzwolenia więzienia na Radogoszczu

15 maja – Święto Miasta, rocznica lokalizacji miasta w obrębie wsi Łodzia

13 czerwca – rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II

5 października – rocznica ustanowienia Św. Faustyny Kowalskiej patronką Łodzi


oraz

wybory i referenda


FLAGA PAPIESKA

13 czerwca – rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II

16 października – Dzień Papieża Jana Pawła II


Uwaga!

Flagi podnosi się nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym święta i rocznice, a opuszcza się nie później niż w dniu bezpośrednio następującym po dniu, w którym przypada święto lub rocznica (koszt flag ponosi wykonawca).Założenia szczegółowe


 1. Powierzchnie w podziale na stany prawne:

Gmina Skarb Państwa WSPÓŁWŁASNE

1. Powierzchnie wewnątrz budynków 33 817m² 3.506m² 221m²

2. Powierzchnia terenów zewnętrznych 137.748m² 13.726m² 1125m²

3. Powierzchnia terenów zielonych

sprzątana w okresie od 1.0. - 31.10. 40.797 m² 4.221m² 7,00m²

4. Powierzchnia terenów zielonych

sprzątana w okresie od 1.11. – 31.03 40.797m³ 4.221m² 7,00m²

Łączna powierzchnia sprzątana 235.168m2

Zamawiający zastrzega sobie, w czasie trwania umowy możliwość zmiany powierzchni.

II. Informacje dodatkowe

1. Ubikacje ogólne ogrzewane węglem 30szt.

2. Punkty świetlne w pomieszczeniach ogólnych 3500 szt. w tym 2400punktów na 24V i 1100 punktów na 230V

3. Chlor do dezynfekcji 250kg

4. Nasadzenia:

Drzewa 20szt.

Krzewy 20szt

5. Nasiona traw 100kg

I. Wymagania dodatkowe

 1. Pracownicy fizyczni 40 osób oraz 1 osoba posiadająca wykształcenie ogrodnicze

 2. Osoby na stanowisku kierowniczym 3

 3. Kosiarki spalinowe 15szt.

 4. Podkaszarki spalinowe 3szt

 5. Samochód lub ciągnik (usuwanie gałęzi, liści, śniegu) 2szt.