Załącznik nr 8


......................................

(pieczęć wykonawcy)WYKAZ

NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZADZEŃ TECHNICZNYCHWykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym


Wymagane jest dysponowanie, co najmniej: dwoma samochodami o tonażu 0.9 lub dwoma ciągnikami oraz 15szt. kosiarkami spalinowymi oraz 3 podkaszarkami spalinowymi


Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.


LP

Ilość jednostek

Własne/dzierżawione/ inne formy umowy


Jeżeli wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wskazanych, narzędzi, wyposażenia, urządzeń technicznych oraz okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia


......................................... ….......................................................

miejsce i data pieczęć i podpis osób uprawnionych do

reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika