Załącznik Nr 4


WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM


Nazwa wykonawcy .................................................................................................


Adres wykonawcy .................................................................................................


Miejscowość ................................................ Data .....................

Lp

Imię i nazwisko

Zakres odpowiedzialności
.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)