Załącznik nr 7


............................................................

pieczęć wykonawcy


WYKAZ USŁUG - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


Wymagane jest wykazanie usług, których sumaryczna ilość sprzątanych powierzchni (wewnętrznych, zewnętrznych, zielonych) nie może być mniejsza niż 100.000m²

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.


Lp

Odbiorca nazwa i adres

Data wykonania rozpoczęcie, zakończenie realizacji

Przedmiot (opis) usługi

Wartość
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
................................ .......... .......................................................

         miejsce i data Pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika