UMOWA nr ......... ( Wzór )


zawarta w dniu ................................ r w Łodzi pomiędzy:

Miastem – Łódź Administracją Nieruchomościami Łódź - Górna „Zachód” z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19a, reprezentowaną przez :

1. p.o. Dyrektora - inż. Wojciecha Jabłońskiego

2. Gł. Księgową - mgr Barbara Adamiak

zwaną dalej Zleceniodawcą,

a :

Przedsiębiorcą ............................................................................

........................................................................................................................................

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie . zaświadczenia o wpisie do ewidencji posiadającym decyzję nr .............. z dnia .................. wydaną przez ................................oraz decyzję nadającą numer identyfikacji podatkowej NIP.............................................................


zwanym dalej Wykonawcą
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy :EZP/PN/U/15/2012 przeprowadzonym na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Z 2010 r nr 113 poz 759 z późniejszymi zmianami)

została zawarta umowa następującej treści


§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje w okresie od 01.01.2013r. do dnia 31.12 2013 r. do realizacji usługi polegające na sprzątaniu i utrzymaniu prawidłowego stanu sanitarno- porządkowego w budynkach oraz na terenach zewnętrznych i zielonych przynależnych do posesji administrowanych przez A.N Łódź- Górna „Zachód” zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.


§ 2.

 1. Szczegółowy wykaz posesji i terenów przynależnych stanowi zał. nr 2

 2. W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do :

 1. Wykonania prac z częstotliwością zapewniającą utrzymanie właściwego stanu sanitarno- porządkowego na powierzonym terenie (szczegółowy wykaz prac oraz niezbędnych częstotliwości ich wykonania zawiera zał. Nr 1 do niniejszej umowy).

 2. Zapewnianie niezbędnych do wykonania powierzonych prac materiałów, narzędzi i sprzętu, a w szczególności:

 1. Wykonawca wykona powierzone prace poprzez swoich pracowników, za których ponosi pełną odpowiedzialność zarówno w zakresie jakości, terminowości jak i ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich niewłaściwego działania.

 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i roszczenia osób trzecich jakie powstaną z tytułu niewłaściwego wykonywania prac objętych umową przez służby i pracowników Wykonawcy

 3. Wykonawca wyposaży swoich pracowników w odzież ochronną, roboczą i kamizelki lub ubrania odblaskowe

 4. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na tablicy ogłoszeń wszystkich sprzątanych nieruchomości karty informacyjne firmy wraz z jej nazwą i nr telefonu, pod który lokatorzy mogą zgłaszać zauważone nieprawidłowości

 5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia upoważnionego pracownika Administracji o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu urządzeń technicznych znajdujących się na terenie sprzątanych posesji.

 6. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania prac objętych umową innemu podmiotowi gospodarczemu


§ 3.


 1. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest Pan/i..........................................

 2. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pan/i..........................................

 3. Wyznaczona osoba określona w ust.2 niniejszego paragrafu prowadzić będzie rejestr skarg i wniosków mieszkańców oraz jednostek upoważnionych do kontroli stanu sanitarno- porządkowego posesji i terenów przynależnych,

 4. Wykonawca ma obowiązek bieżącego wglądu do w/w rejestru i niezwłocznego usuwania nieprawidłowości.

§ 4

 1. Strony ustalają, że za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości....................................zł netto + VAT tj................zł brutto(słownie.....................................................................)

2. Kwota ustalona w ust.1 określa maksymalną wartość zamówienia, nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian ilości robót i dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego

3. Strony ustalają , że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych prac.

4.Ceny jednostkowe za wykonanie usług zostały określone w „Formularzu cenowym” stanowiącego załącznik nr 3 do umowy i są niezmienne przez okres realizacji niniejszej umowy oraz powinny zawierać dojście pracowników do miejsca pracy.

§ 5

 1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawcę odrębnie na każdy rodzaj własności (Gmina, Skarb Państwa, Współwłasne) wraz z załącznikiem stanowiącym wykaz nieruchomości , z którego wynikać będzie kwota jaką została obciążona każda nieruchomość, po potwierdzeniu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, wykonania w terminie usług , za które ma nastąpić wypłata wynagrodzenia.

 2. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek od towarów i usług VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

 3. W przypadku zmiany przepisów podatkowych mających wpływ na wysokość podatku VAT, ulegnie on automatycznej zmianie stosownie do tych przepisów, bez aneksu do umowy.

 4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

 5. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia.


§6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości :

 1. 10% całkowitej wartości brutto usług (§4 ust. 1 umowy) , w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności , za które nie odpowiada Zamawiający ,

 2. każdorazowo 5% wartości brutto zleconej usługi za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi

 3. 1% całkowitej wartości brutto usług (§4 ust. 1 umowy) za każdorazowy przypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi wynikającej z umowy

 4. w przypadku nałożenia na Zamawiającego kary przez właściwe jednostki do kontroli stanu sanitarno- porządkowego i innych w związku z realizacją postanowień umowy przez Wykonawcę w wysokości nałożonej kary

 1. Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych , jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego.


§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne tylko w granicach unormowania przepisu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


§ 10

W sprawach spornych związanych z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.


§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
........................................... ......................................

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY