EZP/PN/U/15/2012

£ódź ں, 2012-12-28
ZAWIADOMIENIE


O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: EZP/PN/U/15/2012. Nazwa zadania: Wykonanie usług sprzątania budynków i terenów objętych administrowaniem przez A.N. Zachód


  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm:

Lider - VATEX Sp.z o.o.sp.k. Al. Niepodległości 606/610 81-879 Sopot,

Partner – VINCORP Sp.z o.o.S.K.A. ul.Gorlicka 2, 71-042 Szczecin

które podało najniższą cenę ofertową w wysokości 500 920,67zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Kryterium oceny ofert była cena 100%

W postępowaniu wpłynęło siedem ofert nie podlegających odrzuceniu.

W/w Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za najkorzystniejszą cenę i najwyższą ilość puntów 100pkt.


Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 2012-12-31. (Art.94 ust.2 UPZP)


Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ofert


Oferta nr 1

PRIMUS Spółka jawna

Bartlewski, Popów, Samulewicz

ul. Jagiellońska 56A

83 -110 Tczew

liczba punktów w kryterium cena 100% = 94,44


Oferta nr 2

PRIMUS

Jacek Bartlewski

ul. Jagiellońska 56A

83 - 110 Tczew

liczba punktów w kryterium cena 100% = 80,37Oferta nr 3

Konsorcjum Firm:

CleanUP24 Spółka z.o.o. - Lider

ul. I Armii W.P.29A

81-383 Gdynia

Nexom Spółka z o.o.S.K.A.

Al.Papieża Jana Pawła II 15 nr.lpok.4

70-445 Szczecin

liczba punktów w kryterium cena 100% = 94,75

Oferta nr 4

Konsorcjum Firm:

Vatex Sp.z o.o. Sp.k. -Lider

Al.Niepodległości 606/610

81-879 Sopot


Vincorp Sp.z o.o.S.K.A.

ul. Gorlicka 2

71-042 Szczecin

liczba punktów w kryterium cena 100% = 100,00


Oferta nr 5

Konsorcjum Firm:

OTIZ Dariusz Brończyk -Lider

ul. Bartoka 57 m111

92-533 Łódź


Paweł Kozanecki Hurt – Detal

ul. Kosynierów Gdyńskich 25/3

93-357 Łódź

liczba punktów w kryterium cena 100% = 91,34


Oferta nr 6

Ares” Punkt Usługowy

Zakład Pracy Chronionej S.C. Bożena i Adam Kostrzewscy

ul. Magnesowa 7

93-482 Łódź

liczba punktów w kryterium cena 100% = 84,59


Oferta nr 7

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp.z o.o.

ul. Próchnika 5

90-408 Łódź

liczba punktów w kryterium cena 100% = 69,71
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)


____________________________________

p.o. Dyrektora inż. Wojciech Jabłoński