Łódź, 2012-12-10


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: EZP/PN/U/15/2012 Nazwa zadania: Usługi sprzątania budynków i terenów objętych administrowaniem przez A.N. Łódź-Górna "Zachód"


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód"

Ciasna 19a

93-547 Łódź

www.zachod.com3.pl

zachod@com3.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:00 - 15:00

wtorek 9:00 – 17:00


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.zachod.com3.pl


Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego ul. Ciasna 19a pok. 18 93-547 Łódź


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu prawidłowego stanu sanitarno - porządkowego w budynkach oraz na terenach zewnętrznych i zielonych objętych administrowaniem przez A.N. Łódź- Górna Zachód. Łączna powierzchnia 235.168m2 w tym 37.544m2 powierzchni wewnątrz budynków, 152.599m2 powierzchni terenów zewnętrznych, 45.025m2 powierzchni terenów zielonych

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

90910000-9 usługi sprzątania

- dodatkowe przedmioty zamówienia:

90600000 -3 usługi sprzatania na terenach miejskich

90911200 – 8 usługi sprzątania budynków

90911300 -9 usługi czyszczenia okien

90620000 –9 usługi odśnieżania

77310000 - 6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych

77342000 – 9 przycinanie żywopłotów


VI. Termin wykonania zamówienia:

od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonywał lub wykonuje co najmniej jedną trwającą przez okres 12 miesięcy usługę, której sumaryczna ilość sprzątanych powierzchni (wewnętrznych, zewnętrznych, zielonych) nie może byc mniejsza niż 100.000m2

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że

3.1 posiada do własnej swobodnej dyspozycji co najmniej dwa samochody lub ciągniki przeznaczone do usuwania gałęzi, liści, śniegu oraz 15 kosiarek spalinowych i 3 podkaszarki spalinowe

3.2 dysponuje co najmniej 3 osobowym wykwalifikowanym personelem kierowniczym oraz 40 pracownikami (średnio w okresie rocznym) mogącymi realizować zamówienie oraz 1 osobą posiadającą wykształcenie ogrodnicze

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000zł.

Spełnienie tego warunku będzie oceniane łącznie z dowodem zapłaty, o ile wprost z treści polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu nie będzie wynikało, że jest ona opłacona.


2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.


4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/ nie spełnia . Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki wykonawca spełnił.


VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium : cena

Waga: 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:


Oferty należy składać do dnia: 2013-12-18 do godz. godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód"

Ciasna 19a

93-547 Łódź

Pokój nr 10


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:


Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-12-18, o godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód"

Ciasna 19a

93-547 Łódź

Pokój nr 12


XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej


XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.


XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr- poz.500520-2012 z dnia 2012-12-10


____________________________________

p.o. Dyrektora inż. Wojciech Jabłoński