...............................................

pieczęć firmowa wykonawcy i nr tel/fax


FORMULARZ CENOWY NA USŁUGI

w zakresie usuwanie śniegu i lodu z dachów i rynien dla potrzeb obsługi mieszkańców AN Łódź- Górna ZACHÓD

Opis przedmiotu zamówienia

j.m

Ilość jedn.

Wartość netto za 1 jedn.

Cena brutto za jedn.

Wartość netto za wszystkie

VAT

Wartość brutto za wszystkie

Usuwanie śniegu z połaci dachowej

m2

4500


Usuwanie nawisów śnieżnych

mb

3000


Zbicie sopli

mb

2000


Odlodzenie rur spustowych

m

1500


Odlodzenie rynien

m

1500


Praca podnośnika

Moto

godz.

180


Ogółem

x

x

x

x

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza oferty


............. dnia................................ ..................................................

podpis i pieczęć wykonawcy