UMOWA nr (wzór)


zawarta w dniu ...................................... r w Łodzi pomiędzy:

Miastem Łódź Administracją Nieruchomościami Łódź- Górna „ Zachód” z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19a reprezentowaną przez :

1. inż . Wojciecha Jabłońskiego po Dyrektora

2. mgr Barbarę Adamiak Główną Księgową

zwaną dalej Zamawiającym

a :

..............................................................

............................................................ prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji posiadającym decyzję nr ........ z dnia .............. wydaną przez Prezydenta Miasta Zgierza oraz decyzję nadającą numer identyfikacyjny ............................

zwanym dalej Wykonawcą


o następującej treści:


Umowa niniejsza została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy :EZP/P/U/16/2012 przeprowadzonym na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Z 2010 r nr 113 poz 759 z późniejszymi zmianami)


§ 1

 1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na usuwaniu śniegu i sopli lodowych z dachów na budynkach Zamawiającego, zwane dalej usługami. W zakres usług nie wchodzi wywożenie usuniętego śniegu.


§ 2

 1. 1.Usługi winny być wykonywane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, na podstawie zleceń Zamawiającego określających zakres zlecanych usług, składanych pisemnie i telefonicznie.

 2. 2.Złożenie zlecenia u Wykonawcy przez Zamawiającego stwarza dla Wykonawcy zobowiązanie do realizacji usługi na warunkach określonych w niniejszej umowie
  i złożonym zleceniu.

 3. 3.Zamówienie będzie realizowane do momentu wyczerpania maksymalnej nominalnej wartości zamówienia, ale nie dłużej niż do końca okresu obowiązywania umowy.

 4. 4. Wykonawca, po otrzymaniu zlecenia, zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do wykonania usługi tj.

 5. a. 24 godziny od przekazania zlecenia przez Zamawiającego w przypadku zleceń dotyczących odśnieżania dachów w kolejności zgłoszeń

 6. b. w przypadku usuwania sopli – w możliwie najkrótszym czasie jednak nie dłuższym niż 5 godzin od przekazania zlecenia.

 7. 5.Wykonawca przed przystąpieniem do odśnieżania dachów zobowiązany jest wyznaczyć, oznakować i zabezpieczyć strefę bezpieczeństwa.

 8. 6.Śnieg i sople winny być zrzucane z dachów poza drogi komunikacyjne.

 9. 7.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie narzędzia do realizacji umowy.

 10. 8.Fakt wykonania prac potwierdzany będzie każdorazowo poprzez spisanie protokołu, który podpisany będzie przez upoważnionych przedstawicieli stron.

 11. 9.Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie niezbędne badania lekarskie, uprawnienia do wykonywania określonych prac, ubezpieczenia oraz być przeszkoleni w zakresie BHP.

 12. 10.Wykonawca posiada aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 30000 zł, które to ubezpieczenie jest zobowiązany utrzymywać przez cały okres obowiązywania umowy.

 13. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy


§ 3

Wykonawca oświadcza, iż usługi będące przedmiotem umowy wykonywać będzie z najwyższą starannością, zgodnie z treścią obowiązujących przepisów.


§ 4

W przypadku wykonania przez Wykonawcę usługi w sposób sprzeczny z umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania usługi. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę w sposób prawidłowy, niezwłocznie po wezwaniu.


§ 5

 1. Maksymalna nominalna wartość zamówienia wynosi netto ................ (słownie ......................................... złotych), które powiększone o należny podatek VAT daje kwotę brutto w wysokości ..................................... .

Powyższa kwota określa maksymalną wartość zamówienia, nie stanowiąc zobowiązania

Zamawiającego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez

Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia.

 1. Jednostkowe ceny ryczałtowe brutto w kwotach:

a) usuwanie śniegu z połaci dachowych .............

b) nawisy śnieżne ..............

c) zbicie sopli ..............

d) odlodzenie rur spustowych............

e) odlodzenie rynien ...............

f) praca podnośnika ......................

 1. Podstawą wystawienia faktury VAT jest potwierdzenie wykonania usługi przez pracownika Zamawiającego.

 2. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy
  w terminie
  30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury waz z załącznikami.

 3. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.


§ 6

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

 1. w przypadku nieterminowego przystąpienia do wykonania usługi - 100 zł za każdą pełną godzinę opóźnienia.

 2. w przypadku rozwiązania umowy, zgodnie z treścią § 7 ust. 3 umowy - w wysokości 10% maksymalnej nominalnej wartości zamówienia brutto, określonej w § 5 ust. 1 umowy.

 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 7

 1. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2013 r do 30 kwietnia 2013 r jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania maksymalnej wartości nominalnej, wskazanej w § 5 ust. 1.

 2. Zamawiający zastrzega sobie, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, stosownie do treści art. 145 ust 1 ustawy. W takim wypadku Wykonawca będzie mógł żądać jedynie
  wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

 3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy.

§ 8

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach unormowania przepisu art. 144 ustawy Prawa zamówień Publicznych

 2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

 3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA