EZP/P/U/16/2012Łódź, 2012-12-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód" zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód"

Ciasna 19a

93-547 Łódź

www.zachod.com3.pl


II. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość 193.000 euro

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 Nr 161 poz. 1078 także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),

2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia dnia 16 grudnia 2011 r . w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz.U. 2011.282.1650

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Dz.U.2011.282.1649

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Usługa w zakresie usuwanie śniegu i lodu z dachów i rynien dla potrzeb obsługi mieszkańców AN Łódź- Górna ZACHÓD

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Usuwanie śniegu z połaci dachowych 4500m2

2. Usuwanie nawisów śnieżnych 3000mb

3. Zbicie sopli 2000mb

4. Odlodzenie rur spustowych 4500mb

5. Odlodzenie rynien 1500mb

6. Praca podnośnika 180 motogodzin

kod CPV

90.62.00.00 - usługi odśnieżania

90.63.00.00 - usługi usuwania oblodzeń

IV. Termin wykonania zamówienia:

od dnia 01.01.2013r. do dnia 30.04.2013r.

V. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację można pobierać na stronie www.zachod.com3.pl lub osobiście w siedzibie zamawiającego pok.8, albo składając wniosek o jej przekazanie pisemnie listem poleconym lub faksem. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie

VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

  2. Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

  3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

  5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

  6. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości minimum 30 000 zł odpowiadającym usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

7. Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

  1. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca.

VII. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa ofertę – załącznik Nr 1, oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 pzp – załącznik nr 2, załącznik Nr 3 i załącznik Nr 4.


VIII. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający oceni spełnianie przez wykonawcę warunków postępowania na podstawie przedłożonych przez niego dokumentów. Jeżeli dokumenty (w tym oświadczenia) przedłożone przez wykonawcę są kompletne, wystawione w terminie ustawowym, obejmują treść żądaną przez zamawiającego, a oświadczenia i kserokopie dokumentów podpisane są przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zamawiający stwierdzi, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli choćby jeden z dokumentów przedłożonych przez wykonawcę nie spełnia wskazanych wymogów zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, a jego ofertę odrzuci, uprzednio wzywając wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów zakreślonym terminie pod rygorem wykluczenia z postępowania, chyba, że mimo uzupełnienia dokumentów konieczne byłoby unieważnienie postępowania

IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XI. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

XII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%

Sposób oceny ofert

C min

C = ------------------ x 100%

C ofer.

XIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 27.12.2012r. do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód"

Ciasna 19a

93-547 Łódź

Pokój nr 10


XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 27.12.2012r , o godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód"

Ciasna 19a

93-547 Łódź

Pokój nr 12


XV. Termin związania ofertą

oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.


__________________________________

p.o. Dyrektora inż. Wojciech Jabłoński