..............................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy

NIP.REGON)

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie do składania ofert na: „Wykonanie usług ogrodniczych na terenie administrowanym przez A.N. Łódź-Górna „Zachód”1. Oferujemy: wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach

za cenę brutto: .............................................. PLN, słownie..................................................

...............................................................................................................................................w tym kwota netto wynosi.................PLN podatek VAT wynosi ..................PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część oferty.

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia.

3. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla zamawiającego w terminie zaproponowanym przez zamawiającego.

Miejsce i data _ _ _ _ Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _ Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)