OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW


Nazwa wykonawcy .................................................................................................


Adres wykonawcy .................................................................................................


Miejscowość ................................................ Data .....................Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód":


  1. posiadamy uprawnienia do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia

  2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówieniaNa każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą..................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)