DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

.............................................................

pieczęć wykonawcyWykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie.

Wymagane jest wskazanie co najmniej usług ogrodniczych na kwotę nie mniejszą niż 20000,00 zł brutto.

Przedmiot zamówienia

Miejsce wykonania zamówienia

Podmiot zlecający zamówienie

(nazwa, adres, telefon)

Wartość zamówienia

Data rozpoczęcia wykonania zamówienia

Data zakończenia wykonania zamówienia

..........................................

......................................................................

         miejsce i data

Pieczęć i podpisy osób uprawnionych           
do reprezentacji                     
wykonawcy lub pełnomocnika