Nazwa wykonawcy .................................................................................................


Adres wykonawcy ................................................................................................


Miejscowość .............................................. Data .......................



WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA


Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności


Lp.

Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu

Tel. kontaktowe, fax

Kwalifikacje / Wykształcenie

Zakres wykonywanych czynności

1





2





3





4







Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do pielęgnacji drzew i krzewów w terenach miejskich






.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)