Umowa Nr ............../2012r wzór

zawarta w dniu .............. r. w Łodzi pomiędzy :

Gminą Łódź Administracją Nieruchomościami Łódź- Górna „ Zachód” z siedzibą w Łodzi
przy ul. Ciasnej 19a reprezentowaną przez :

 1. p.o. Dyrektora inż. Wojciecha Jabłońskiego

 2. Główną Księgową mgr Barbarę Adamiak

zwaną dalej „Zamawiającym”

a :

Przedsiębiorcą ..................................................................

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji , posiadającym decyzje nr .................... z dnia ................wydaną przez ............................................... oraz decyzję nadającą numer identyfikacyjny NIP ........................................

zwanym dalej „Wykonawcą”


§ 1

1.Wykonawca w okresie od dnia...................... do dnia 31.12.2013r. zobowiązuje się do wykonania na terenie administrowanym przez Administrację Nieruchomościami Łódź- Górna „Zachód” prac ogrodniczych w postaci wycięcia, cięcia korekcyjnego drzew i krzewów zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

2.Wycięcie drzew musi być wykonane w oparciu o decyzje wydawane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ

3. Wykonanie usług następować będzie każdorazowo w wyniku pisemnego lub telefonicznego zlecenia usług, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.


§ 2

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

a) wykonanie prac zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego terminem i zakresem usług

b) wywóz wyciętych drzew i gałęzi oraz uporządkowanie terenu,

c) zabezpieczenie i oznakowanie terenu usług,

d) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) protokolarne przekazanie usług Zamawiającemu – po ich zakończeniu,

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w/w usług siłami własnymi

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu atestowanych narzędzi dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania – zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

4.Wykonawca dostarczy wszystkie materiały niezbędne do wykonywania umowy


§ 3

 1. Ceny jednostkowe za wykonanie prac ogrodniczych zostały określone w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy i są niezmienne przez okres realizacji niniejszej umowy.

 2. Wartość usług zleconych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy nie przekroczy kwoty

.........................netto plus 8%VAT tj. ..................zł cena brutto(słownie: ............................................. złotych brutto)

§ 4

Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zlecenia mniejszej ilości prac ogrodniczych i nie wykorzystanie kwoty określonej w § 3 ust.2 umowy.

§ 5

 1. Strony ustalają , że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego według stawek zgodnych z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

 2. O terminie odbioru usług Wykonawca powiadomi Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.

 3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w czasie odbioru prac wady , wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad – nie dłuższy niż dwa dni od daty stwierdzenia wad. Po usunięciu wad strony podpiszą protokół bezusterkowego końcowego odbioru prac.

§ 6

1.Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych , wystawionych na każdą nieruchomość odrębnie zgodnie z ilością i rodzajem wykonanych usług ogrodniczych oraz powiększonych o podatek od towaru i usług VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

2.Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

3.Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia.

§ 7

1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości :

 1. 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający ,

 2. 0,5% ceny brutto nie wykonanych zgodnie z zamówieniem usług – za każdy dzień opóźnienia, licząc od wymaganego w myśl § 1 ust.2 terminu wykonania usług

2.Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego , jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 8

 1. Za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca

 2. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów organicznych zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ro odpadach( tekst jednolity Dz.U. Z 2010 r. Nr 185 poz1243 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. Z 2005 r. Nr 236 poz.2008 z późniejszymi zmianami

§ 9

 1. Wykonawca upoważnia Pana ................ do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy tel. ......................

 2. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą :

a)Panią Elżbietę Woźniak

b)Panią Jolantę Krakus

§ 10

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach . W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 13

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.............................................. ...........................................

Wykonawca ZamawiającyZałącznik nr 1
USŁUGI OGRODNICZE – SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
L.P

RODZAJ USŁUG


1

Przycięcie drzew o pnia do 35 cm wraz z kosztami piły i podnośnika , ułożenie gałęzi w stosy , wywóz i utylizacja

2

J.w lecz zmniejszenie korony o 1/3 wysokości .

3

Przycięcie drzew o pnia do 36-50 cm wraz z kosztami piły i podnośnika ,ułożenie gałęzi w stos , wywóz i utylizacja

4

J.w. lecz zmniejszenie koron o 1/3 wysokości

5

Przycięcie drzew o pnia powyżej 50 cm wraz z kosztami piły i podnośnika , ułożenie gałęzi w stosy, wywóz i utylizacja .

6

J.w. lecz zmniejszenie korony o 1/3 wysokości.

7

Przycięcie drzew o pnia powyżej 50 cm wraz z kosztami piły i podnośnika o wysięgu 27 m ułożenie gałęzi w stosy , wywóz i utylizacja .

8

J.w. lecz zmniejszenie korony o 1/3 wysokości

9

Prześwietlenie korony drzew o pnia do 35 cm wraz z kosztami piły i podnośnika , ułożenie gałęzi w stosy , wywóz i utylizacja .

10

Prześwietlenie korony drzew o pnia 36-50 cm wraz z kosztami piły i podnośnika , ułożenie gałęzi w stosy , wywóz i utylizacja .

11

Prześwietlenie drzew o pnia powyżej 50 cm wraz z kosztami piły i podnośnika , ułożenie gałęzi w stosy , wywóz i utylizacja .

12

Prześwietlenie korony drzew o pnia powyżej 50 cm wraz z kosztami piły i podnośnika o wysięgu 27m , ułożenie gałęzi w stosy , wywóz i utylizacja.

13

Ścięcie drzew o pnia do 40 cm wraz z kosztami piły i podnośnika , ułożenie gałęzi i drewna w stosy , wywóz i utylizacja.

14

Ścięcie drzew o pnia 41-60 cm wraz z kosztami piły i podnośnika , ułożenie gałęzi i drewna w stosy , wywóz i utylizacja.

15

Ścięcie drzew o pnia powyżej 60 cm wraz z kosztami piły i podnośnika ułożenie gałęzi i drewna w stosy , wywóz i utylizacja.

16

Karczowanie drzew o pnia do 30 cm wraz z kosztami piły i podnośnika oraz wydobycie karpiny na powierzchnię gruntu , ułożenie gałęzi i drewna w stosy , wywóz i utylizacja.

17

Karczowanie drzew o pnia 31-60 cm wraz z kosztami piły i podnośnika oraz wydobycie karpiny na powierzchnię gruntu , ułożenie gałęzi i drewna w stosy, wywóz i utylizacja.

18

Karczowanie drzew o pnia powyżej 60 cm wraz z kosztami piły i podnośnika , oraz wydobycie karpiny na powierzchnię gruntu, ułożenie gałęzi i drewna w stosy wywóz i utylizacja.