Łódź,19 grudnia2012r r.

Administracja Nieruchomościami Łódź -Górna „Zachód”

ul. Ciasna 19a

93- 547 Łódź

te. ((0-42) 684-23-52 fax. (0-42) 684-23-52 wew. 22


Numer sprawy:EZP/U/21/2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8 na:

Wykonanie usług ogrodniczych na terenie administrowanym przez A.N. Łódź- Górna „Zachód”


Przedmiotem niniejszego postępowania jest

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług ogrodniczych polegających na przycięciu, karczowaniu, ścinaniu, prześwietlaniu drzew o różnej średnicy pnia,


Wspólny słownik zamówień CPV – 77211400-6 usługi wycinania drzew

77211500-7 usługi pielęgnacji drzew

Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 .12 20 13r.


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

  1. Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Opis sposobu ceny tego warunku:

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew i krzewów w terenach miejskich. Wykonawca złoży wykaz uprawnionych osób.

  1. Posiada wiedzę i doświadczenie

Opis spełnienia tego warunku:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał usługi ogrodnicze odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20000,00zł brutto. Wykonawca do oferty dołączy wykaz usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Wykonawca złoży polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 10 000 zł.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Cena brutto

Cena 100%


Miejsce i termin składania ofert:


Oferty należy składać do dnia: 2013-01-04 do godz. 10:00 składania ofert

w siedzibie zamawiającego Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód"

Ciasna 19a

93-547 Łódź

Pokój nr 10

Oferty zostaną otwarte w dniu 2013-01-04 do godz. 10:30. w siedzibie zamawiającego Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód"

ul. Ciasna 19a pok. 12

93-547 Łódź.

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.zachod.com3.pl oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty.


Termin związania ofertą:

Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

1.Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko Główny Specjalista

imię i nazwisko Elżbieta Woźniak

tel. 042 684-23-52 wew. 29

w terminach godz. pomiędzy 9:00 a 14:00

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji jest:

stanowisko zamówienia publiczne

imię i nazwisko Anna Pawlak

tel. 042 684-23-52 wew.23

w terminach w godzinach pracy zamawiającegoUWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.
___________________________________

_

p.o. Dyrektora inż. Wojciech Jabłoński