EZP/U/21/2012

Łódź, 2012-12-19

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


w postępowaniu Wykonanie usług ogrodniczych na terenie administrowanym przez A.N. Łódź- Górna „Zachód”


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód"

Adres zamawiającego: Ciasna 19a

Kod Miejscowość: 93-547 Łódź

Telefon: 42 684-23-52

Faks: Fax 42 684-23-52 wew.22

Adres strony internetowej: www.zachod.com3.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek. środa, czwartek, piątek od godziny 7:00 do godziny 15:00 ; wtorek od godziny 9:00 do godziny 17:00


II. Tryb udzielenia zamówienia

Tryb zamówienia: przetarg o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000euro, przeprowadzony na podstawie kodeksu cywilnego oraz art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych


III. Opis przedmiotu zamówienia

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług ogrodniczych polegających na przycięciu, karczowaniu, ścinaniu, prześwietlaniu drzew o różnej średnicy pnia,


2.Wspólny słownik zamówień CPV – 77211400-6 Usługi wycinania drzew

77211500-7 usługi pielęgnacji drzew


3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na części zamówienia.

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:

4.1 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

4.2 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4.3 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

4.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Do oferty Wykonawca dołączy:

  1. Wypełniony formularz cenowy.

  2. Wykonawca złoży aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przypadku osób fizycznych oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania

  3. Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

  4. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew i krzewów w terenach miejskich. Wykonawca złoży wykaz uprawnionych osób.

  5. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał usługi ogrodnicze odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20000,00zł brutto. Wykonawca do oferty dołączy wykaz usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

  6. Wykonawca złoży polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 10 000 zł.

  7. Wykonawca złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.2 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1 Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.2 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.3 zawiera błędy w obliczeniu ceny.

3.4 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.


VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko Główny Specjalista

imię i nazwisko Elżbieta Woźniak

tel. 042 684-23-52 wew. 29

w terminach godz. pomiędzy 9:00 a 14:00

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji jest:

stanowisko zamówienia publiczne

imię i nazwisko Anna Pawlak

tel. 042 684-23-52 wew.23

w terminach w godzinach pracy zamawiającego

VII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VIII. Termin związania ofertą

Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać gdy została wybrana inna oferta albo przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego opisu.

6) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

7) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.


B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.


X. Oznaczenie i adresowanie oferty oraz miejsce , termin składania i otwarcia ofert

Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:

Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna „Zachód”

ul. Ciasna 19a

93-547 Łódź

i oznaczona jako: OFERTA NA:

USŁUGI OGRODNICZE NR SPRAWY EZP/U/21/2012


Oferty należy składać do dnia: 2013-01-04 do godz. 10:00 składanie ofert

w siedzibie zamawiającego Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód"

ul. Ciasna 19a pok. 10

93-547 Łódź

Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-01-04 o godz. 10:30 otwarcie ofert

w siedzibie zamawiającego Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód"

ul. Ciasna 19a pok. 12

93-547 Łódź

XI. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w „Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza ofertowego"


XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli

Nazwa kryterium

Wzór

cena 100%

cena = cena oferowana minimalna brutto : cena badanej oferty brutto x 100 x 100%

2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej OIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

3.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

3.2 zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne

5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do oiwz.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

W przedmiotowym postępowaniu nie przysługują środki odwoławcze.

XVII Zastrzeżenie

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


XVIII. Załączniki


Załączniki do SIWZ


____________________________________

p.o. Dyrektora inż . Wojciech Jabłoński