Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.nowemiasto.com3.pl/


Łódź: Usługa polegającą na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8, ul. Ogrodowej 24 i ul. Więckowskiego 19 w ramach Programu MIA 100 kamienic
Numer ogłoszenia: 246804 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Nieruchomości Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" , ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6335610, faks 042 6335969.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegającą na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8, ul. Ogrodowej 24 i ul. Więckowskiego 19 w ramach Programu MIA 100 kamienic.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektów: budowlanego i wykonawczego dla budynków usytuowanych na nieruchomościach w Łodzi. Zamówienie jest podzielone na 3 odrębne zadania, gdzie: ZADANIE I - dotyczy wykonania projektu budowlanego i wykonawczego dla budynków usytuowanych na nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8 o łącznej kubaturze budynków 13 719,48 m3. Nieruchomość wpisana jest do ewidencji zabytków. UWAGA: 1. Zamawiający dla tej nieruchomości dysponuje inwentaryzacją budowlaną oraz ekspertyzą o stanie technicznym budynków, które udostępnia wykonawcom ubiegającym się o zamówienie - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający udostępnia wydane przez Zespół Ochrony Zabytków Biura Architekta Miasta, wytyczne konserwatorskie do remontu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gdańska 8 - Załącznik Nr 1a do SIWZ. ZADANIE II - dotyczy wykonania projektu budowlanego i wykonawczego dla budynków usytuowanych na nieruchomości w Łodzi przy ul. Ogrodowej 24 o łącznej kubaturze budynków 39 867,40 m3. Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/45, A/337/1-3, A-33. UWAGA: 1. Zamawiający dla tej nieruchomości dysponuje inwentaryzacją budowlaną oraz ekspertyzą o stanie technicznym budynków, które udostępnia wykonawcom ubiegającym się o zamówienie - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający udostępnia wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytyczne konserwatorskie do remontu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ogrodowej 24 - Załącznik Nr 2a do SIWZ. 3. Zamawiający udostępnia kwerendę dotyczącą nieruchomości przy ul. Ogrodowej 24 - załącznik nr 2b do SIWZ 4. Zamawiający udostępnia wyniki badania cegły - załącznik nr 2c do SIWZ. ZADANIE III - dotyczy wykonania projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku usytuowanego na nieruchomości w Łodzi przy ul. Więckowskiego 19 o łącznej kubaturze budynku 3725,00 m3 Nieruchomość wpisana do ewidencji zabytków. UWAGA: 1. Zamawiający dla tej nieruchomości dysponuje inwentaryzacją budowlaną oraz ekspertyzą o stanie technicznym budynków, które udostępnia wykonawcom ubiegającym się o zamówienie - Załącznik Nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiający udostępnia wydane przez Zespół Ochrony Zabytków Biura Architekta Miasta, wytyczne konserwatorskie do remontu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Więckowskiego 19 - załącznik Nr 3a do SIWZ. 2. Zakres przedmiotu zamówienia dla ZADAŃ I, II i III obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy oraz prac remontowych i konserwacyjnych. Zakres opracowania projektowego dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8, Ogrodowej 24 i ul. Więckowskiego 19, w szczególności określa ekspertyza o stanie technicznym budynków wraz z inwentaryzacją budowlaną - załącznik Nr 1, załącznik Nr 2 i załącznik Nr 3 do SIWZ. Ponadto Zamawiający, w ramach przedmiotu zamówienia w każdym ZADANIU, wymaga wykonania projektu budowlanego i wykonawczego: 1/ przebudowy lokali mieszkalnych i usługowych (tam gdzie występuje taka konieczność) 2/ wzmocnienia i wymiany stropów; 3/ remontu klatek schodowych; 4/ przebudowy i remontu więźby dachowej wraz z jego pokryciem; 5/ dobudowa brakujących przewodów kominowych; 6/ remontu elewacji i prześwitu bramowego wraz z bramą; 7/ termomodernizacji w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, koniecznych dociepleń stropów, elewacji szczytowych; 8/ instalacji wodno-kanalizacyjnej, 9/ instalacji CO i CWU oraz przystosowania pomieszczeń dla węzła CO, 10/ wymiany instalacji elektrycznych; 11/ wymiany instalacji gazowej; 12/ wykonania instalacji odgromowej, bramofony, instalacja telewizji kablowej i internetowej; 13/ remontu nawierzchni podwórza i zagospodarowanie powierzchni podwórza, 14/ pergoli na śmieci i ogrodzenia oraz 15/ Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 16/ Przedmiarów robót, 17/ Kosztorysów inwestorskich - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz.1389 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ramach realizowanej usługi, kosztorysy inwestorskie sporządził oddzielnie dla każdego budynku wchodzącego w skład nieruchomości. 18/ wizualizacji projektu 19/ Uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. UWAGA: Zamawiający informuje, że Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa, będzie zobowiązany na bieżąco, w zakresie prac projektowych, prowadzić uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Zespołem Ochrony Zabytków Biura Architekta Miasta, Oddziałem Budownictwa Wydziału Budynków i Lokali UMŁ oraz Zamawiającym. Zamawiający informuje, że Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany przed rozpoczęciem prac projektowych do szczegółowego uzgodnienia zakresu prac projektowych z Zamawiającym - nie później niż w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy. 3. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać, co do zakresu i formy przepisom zarządzania Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu (MP nr 2/95, poz.30). Na roboty wymagające zgodnie z przepisami prawa budowlanego uzyskania pozwoleń na budowę, Wykonawca realizujący zamówienie będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień i uzgodnień projektu pozwalających na wykonanie robót. 4. Przedmiot zamówienia winien również być opracowany zgodnie z przepisami: - prawa budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414 wraz późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi dotyczącymi projektowania, w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690). - ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnymi, normalizacji oraz certyfikacji - zamówień publicznych i kosztorysowania 5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i trybu projektowania dla ZADANIA I, II i III: a/ przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w formie papierowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, bez względu na ilość egzemplarzy, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w organie nadzoru architektoniczno-budowlanego lub innych organach celem uzyskania opinii i/lub pozwolenia na budowę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest opracowanie projektowe przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach, w wersji elektronicznej, na nośniku CD, w formacie PDF. Nośnik CD winien w szczególności zawierać: projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Jeden nośnik CD winien być przygotowany w formie umożliwiającej zamieszczanie plików na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy umieszczać stron z zaświadczeniami i kopiami uprawnień projektantów, Wykonawca winien umieścić przedmiary robót w formacie umożliwiającym współpracę z innymi programami do kosztorysowania (ath), płytę należy opisać zawierając informację, iż jest to płyta przygotowana do umieszczenia na stronie internetowej, b/ projekt budowlany i wykonawczy musi zawierać oświadczenie projektanta, jako osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcy budowlanego, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, c/ w czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek uzgadniać szczegółowe rozwiązania projektowe z Zamawiającym, zwłaszcza te dotyczące zmian układu funkcjonalnego mieszkań, d/ projekty branżowe oraz projekt budowlano-wykonawczy należy oprawić w oddzielnych teczkach, e/ wizualizacja projektu zostanie przekazana Zamawiającemu w 2-óch egzemplarzach. 6. Po dostarczeniu kompletnego przedmiotu zamówienia ZADANIA I, II i III, Zamawiający w ciągu 7 dni podpisze protokół zdawczo-odbiorczy, którego sporządzenie leży po stronie Wykonawcy lub zgłosi na piśmie zastrzeżenia bądź uwagi do opracowanego przez Wykonawcę projektu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń i uwag podpisanie protokołu nastąpi po ich uwzględnieniu przez Wykonawcę. Zamawiający wyznacza 5 dniowy termin na uwzględnienie zgłaszanych uwag i zastrzeżeń w przedmiocie zamówienia. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 7. Zamawiający bezwzględnie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej celem szczegółowego zapoznania się, przed złożeniem oferty, z aktualnym stanem technicznym budynków wchodzących w skład nieruchomości objętych zamówieniem. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru zlecanej usługi, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. W celu ustalenia terminu wizji należy skontaktować się z administratorem ds. obsługi technicznej nieruchomości tj. - dla nieruchomości ul. Gdańska 8 i ul. Ogrodowej 24 z p. Elżbietą Hodorowicz tel. 42 633 56 10 wew. 102, - dla nieruchomości ul. Więckowskiego 19 z p. Gabrielą Grabową tel. 42 633 56 10 wew. 102, 8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia robót budowlanych wynikających z projektu; 9. Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji inwentaryzacji w skali 1:100, budynków położonych na nieruchomości, po ich remoncie i przebudowie. Dokumentację inwetaryzacyjną w 2-óch egzemplarzach, wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć zamawiającemu, w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego robót budowlanych na danej nieruchomości..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.24.00.00-2, 71.24.20.00-6, 71.24.50.00-7, 71.24.80.00-8, 71.25.00.00-5, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 1) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium: Dla ZADANIA I - nieruchomość ul. Gdańska 8 w wysokości: 800 zł, Dla ZADANIA II - nieruchomość ul. Ogrodowa 24 w wysokości: 5 700 zł Dla ZADANIE III - nieruchomość ul. Więckowskiego 19 w wysokości: 250 zł, 2) Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Getin Bank SA nr rachunku 35 1560 0013 2376 1236 0000 0005, z dopiskiem na przelewie: Wadium - usługa projekt budowlany i wykonawczy - nieruchomość ul. .............................................. 4) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, - innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5) Z treści gwarancji,poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. 5) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 dopuszcza zmianę umowy dotyczącą przedmiotu zamówienia w zakresie: 1. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a/ przedłużających się procedur administracyjnych mających wpływ na termin realizacji przedmiotowego zamówienia, b/ odmowy z przyczyn niezależnych od stron umowy wydania przez uprawnione organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień; c/ zawieszenia realizacji usług przez Zamawiającego, z powodów niemożliwych do przewidzenia przed podpisaniem umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowemiasto.com3.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: AN Łódź-Śródmieście Nowe Miasto ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź - następca prawny od dnia 01.07.2013 Administracja Zasobów Komunalnych ul. Piotrkowska 86, Łódź - pok 205 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź sekretariat - pok. Nr 205.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie